Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Obowiązki wynikające z RODO.

Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć Państwa dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić jak z nich korzystamy. Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe europejskie przepisy o ochronie danych zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i zasadach ich przetwarzania w ramach prowadzenia przez nas działań marketingowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości możecie Państwo skontaktować się z nami listownie pod adresem: al. Wyzwolenia 2, 70-553 Szczecin lub e-mailem: biuro@wysocki-ski.pl. Administratorem danych jest Tomasz Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wysockitravel.pl, al. Wyzwolenia 2, 70-553 Szczecin.

Skąd mamy Państwa dane?

Dane pozyskaliśmy na podstawie wypełnionych przez Państwa na stronie internetowej www.wysockitravel.pl lub/i www.wysocki-ski.pl formularzy kontaktowych lub informacji  przekazanych nam w dotychczas zawartych przez Państwa umowach o świadczenie usług turystycznych z naszym Biurem lub na podstawie informacji pozostawionych nam podczas rozmów celem dopasowania odpowiedniej oferty.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dane dotyczące dokumentów uprawniających do przekraczania granic, numer telefonu, adres do kontaktu, adres poczty e-mail.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy o usługi turystyczne oraz w celu marketingu bezpośredniego naszych usług. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora znajdujący swoje oparcie w artykule 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO. Ponadto dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania do Państwa naszych informacji (newsletterów) co czynimy zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu możemy powierzać Państwa dane osobowe?

W związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, którym muszą zostać udostępnione dane na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie w celu realizacji umów oraz kontynuowania naszej współpracy - przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie. Dla przykładu dane możemy lub musimy przekazywać do: naszych agentów, dostawców usług technicznych, zakładom ubezpieczeń, bankom, biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym, zarządzającym zimową infrastrukturą techniczną w celu uzyskania karnetów (skipass), usługodawcom usług hotelowych, pensjonatowych, gastronomicznych etc.

Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów rachunkowych dotyczących umów oraz obowiązków podatkowych.

Jakie macie Państwo prawa?

Zawsze możecie Państwo poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możecie również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody macie Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresem biuro@wysocki-ski.pl

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych do otrzymania newslettera jest dobrowolne, ale bez tego nie będziecie Państwo mogli korzystać z naszego newslettera. Jeżeli jednak w tym momencie chcielibyście Państwo cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem biuro@wysocki-ski.pl lub w siedzibie biura: Wysockitravel.pl, al. Wyzwolenia 2, 70-553 Szczecin, a niezwłocznie spełnimy Państwa prośbę.